รายละเอียดการปรับปรุงโปรแกรมระบบประเมินสมรรถนะ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี สงขลา

ขอขอบคุณต้นฉบับจาก วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี


v1.0 (กุมภาพันธ์ 2553) โดย วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
- สร้างประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ ก.พ. สำหรับอาจารย์พยาบาล

v2.0 (กุมภาพันธ์ 2557) โดย วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
- เพิ่มส่วนของการประเมินผลการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
- ปรับสัดส่วนการคิดสมรรถนะ อาจารย์พยาบาลคิด 30% อาจารย์ที่เป็น พกส. และข้าราชการสายสนับสนุน คิด 20%

v3.0 (กุมภาพันธ์ 2558) โดย วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
- ปรับการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ ก.พ. จากเดิมเป็นแบบ checklist item ให้เป็นการประเมินแบบ rating scale
- เพิ่มส่วนของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนให้ใช้การประเมินตามเกณฑ์ ก.พ. เช่นเดียวกับของอาจารย์ แต่สัดส่วนการคิดสมรรถนะเป็นดังนี้
....... อาจารย์พยาบาล 30%
....... อาจารย์ที่เป็น พกส. 20%
....... ข้าราชการสายสนับสนุน 20%
....... เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 20%
- นำส่วนของการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการออก

v3.1 (ตุลาคม 2558) โดย วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
- แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ สำหรับนำออกไปคำนวณใน excel

v4 (มกราคม 2562) โดย วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
- เพิ่มการประเมินสมรรถนะตามลักษณะงาน ตามเกณฑ์ ก.พ.
- นำส่วนรายงานแต่ละบุคคลที่ print จากระบบออก ทั้งส่วนสมรรถนะ ก.พ. และความพึงพอใจฯ
- เพิ่มส่วน export เพื่อนำไป print และจัดรูปแบบรายงานใน excel
- เพิ่มเลขที่ตำแหน่งในข้อมูลบุคลากร

v5 (สิงหาคม 2564) โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
- อัพเดตเวอร์ชั่นเป็น PHP 7.3
- อัพเดต CSS ใช้ Bootstrap 5 Framework
- อัพเดตฐานข้อมูล MySQL 5.5.68-MariaDB
- รองรับระบบ Google Cloud Platform