รายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้ทำแบบประเมินสมรรถนะ ตามเกณฑ์ กพ. / ยังทำแบบประเมินฯ ไม่ครบ ขอความกรุณาทำให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2565
กิตติพร เนาว์สุวรรณ  ขวัญเรือน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  จารุณี วาระหัส  จิรารัตน์ พร้อมมูล 
ชลธร อินทรวรรโณ  ชุติมา เพิงใหญ่  ณัชชา สังขภิญโญ  ทรงฤทธิ์ ทองมีขวัญ 
ทิพย์ศิริ สหวรพันธุ์  นภาพร ลิมปิติสถาพร  นวพร ดำแสงสวัสดิ์  นุชนาฎ ทองเจริญ 
ปภัชญา มีชัยชนะ  ปราณี วีรเดชะ  มาริสา สุวรรณราช  ยุวนิดา อารามรมย์ 
วสันต์ สว่างวรรณ  ศิริวรรณ ชูกำเนิด  สมฤดี ภู่ไพบูลย์  สุกันยา นัครามนตรี 
สุรศักดิ์ พุฒิวณิชย์  สุระพร ปุ้ยเจริญ  อภิสิทธิ์ เชื้อคำเพ็ง  อรอนงค์ รองสวัสดิ์ 
อริสา จิตต์วิบูลย์  เทอดศักดิ์ นำเจริญ  เมธาวี คำชลธาร์  เมธาวี คำสะระ 
       

[คลิกที่นี่ เพื่อทำแบบประเมิน]   [คลิกที่นี่ เพื่อไปยังเว็บไซต์วิทยาลัย]