ระบบประเมินสมรรถนะ วพบ. สงขลา

Assessment System of BCNSK.

กำหนดเลข 13 หลัก
ลำดับ รายละเอียดคำชี้แจง
1 ระบบประเมินสมรรถนะ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เป็นระบบที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการทำประเมินสมรรถนะ ตามเกณฑ์ ก.พ. ณ ปัจจุบัน (กุมภาพันธ์ 58) มีการปรับปรุงวิธีการประเมินผล เพื่อความยุติธรรมในการประเมินผลมากยิ่งขึ้น โดยปรับจากเดิมที่เป็นการประเมินแบบ Checklist Item เป็นการประเมินผลแบบ Rating Scale
2 ขอให้ทุกท่านประเมินให้ครบตามรายชื่อที่ปรากฏ
3 จำนวนข้อของรายการที่ประเมิน จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของผู้รับการประเมิน ตามเกณฑ์ ก.พ. เช่น นางสาว A ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จะต้องผ่านการประเมินที่ระดับ 3 จำนวนข้อที่ปรากฏ จะแสดงรายการจนถึงระดับ 3; นางสาว B ตำแหน่งปฏิบัติการ จะต้องผ่านการประเมินที่ระดับ 1 จำนวนข้อที่ปรากฏ จะแสดงรายการจนถึงระดับ 1
4 ท่านสามารถดูตัวอย่างการคิดคะแนนได้ [คลิก]
5 การประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ ก.พ. สิ้นสุดระยะเวลาทำแบบประเมิน 31 มีนาคม 2567 เวลา 23.59 น. ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้ทำแบบประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ ก.พ. หรือ ยังทำแบบประเมินไม่แล้วเสร็จ [คลิก]
6 การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน สิ้นสุดระยะเวลาทำแบบประเมิน 31 มีนาคม 2567 เวลา 23.59 น. ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้ทำแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน หรือ ยังทำแบบประเมินไม่แล้วเสร็จ [คลิก]
7 ท่านสามารถแก้ไขการประเมินของท่านได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด
8 การประเมินของท่านมีผลต่อการเลื่อนเงินเดือนของผู้รับการประเมิน
9 หากท่านใช้ในงานระบบให้ทำการกรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และ รหัสผ่าน (Password) เดียวกับ (รหัสบัตรประชาชน 13 หลัก) ของท่าน
10 หากท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้งานระบบ ที่ต้องการให้ปรับปรุงแก้ไข สามารถเพิ่มความคิดเห็นได้ที่เมนู "ข้อเสนอแนะ" ค่ะ
11 กรณีมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการเข้าใช้ระบบ ติดต่องานเทคโนโลยีและสารสนเทศ โทร 341
12 รองรับทุกบราวเซอร์สำหรับการเข้าใช้งานระบบประเมินสมรรถนะ

สิทธิ์การเข้าถึงสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าถึงได้เฉพาะแบบฟอร์มประเมินสมรรถนะของตนเองเท่านั้น ซึ่งการกำหนดความสัมพันธ์ในการประเมินเป็นสิทธิ์ของผู้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ระดับ 3 Editor) และผู้ดูแลระบบ (ระดับ 4 Administrator) เท่านั้น หน้าที่หลักของผู้ใช้งานทั่วไปคือการทำแบบฟอร์มตามระยะเวลากำหนดเท่านั้น

สิทธิ์การเข้าถึงสำหรับผู้ตรวจสอบข้อมูลสามารถดูการประเมินและผลคะแนนของผู้ใช้งานทุกคนได้เพื่อการตรวจสอบที่โปร่งใสโดยไม่มีการบิดเบือนข้อมูล

สิทธิ์การเข้าถึงสำหรับผู้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลสามารถแก้ไขกำหนดความสัมพันธ์ข้อมูลของแต่ละบุคคล หากผู้ใช้งานทั่วไปมีการประเมินแล้วจะไม่สามารถกระทำการแก้ไขได้

สิทธิ์การเข้าถึงสำหรับผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกคนแต่จะถูกจำกัดการกระทำหากไม่มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น